Klaster definicija

Plan i program rada

U Hrvatskoj postoji veliki broj klastera na papiru, a tek malobrojni imaju stvarne aktivnosti. Uzrok je činjenica da dobar dio osnivača klastera smatra da su postigli cilj već samim pokretanjem pravnog subjekta. Pravi posao udruživanja počinje tek poslije osnivanja i bez profesionalne pomoći većina inicijativa zastane.

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz svoj natječaj Poduzetnički impuls redovito sufinancira troškove izrade dokumenata klaster inicijativa poput plana i programa djelovanja klastera.

Temelj aktivnosti i projekata

Plan i program rada predstavljaju osnovu za aktivnosti klastera u određenom vremenskom razdoblju, najčešće jednoj godini. Postoje i višegodišnji planovi koji se smatraju strateškim dokumentima.

Programi rada i planovi klastera su posebno važni u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Program rada klastera utvrđuje ciljeve razvoja, te konkretne mjere pomoću kojih će se spomenuti ciljevi ostvariti.

Ciljevi razvoja predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja klastera u dužem vremenskom razdoblju. Svi projekti koji se kandidiraju za EU fondove moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave, a poželjna je veza sa nacionalnim strateškim prioritetima.

Mjere zapravo obuhvaćaju niz specifičnih aktivnosti, čija je provedba usmjerena prema zaštiti zajedničkog interesa. Redoslijed realizacije mjera pokazuje prioritete razvoja klastera pri alokaciji resursa.

Prema planu i programu rada prati se provedba aktivnosti tj. projekata klastera koristeći unaprijed definirane pokazatelji rezultata.

Pokazatelji mjere uspješnost pojedine organizacijske aktivnosti tj. projekta. Polazne vrijednosti se utvrđuju na temelju očekivanja članova klastera i analiziraju po isteku vremenskog perioda.

Povezani članci: