Klaster definicija

Poticaji Grada Rijeke za klastere

Na lokalnoj razini Grad Rijeka se posebno ističe kao povoljno okruženje za razvoj klastera već duži niz godina zbog svog programa poticanja poduzetništva koji daje nepovratne subvencije za operativne klastere i osnivačke klaster inicijative. Jednom godišnje, objavljuju se uvjeti pod kojima je moguće povući sredstva za financiranje klastera.

Temelj natječaja je Opći programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, sukladno kojem se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Korisnici sredstava su:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke,
 • udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području Grada Rijeke ili imaju članicu/e sa sjedištem na području Grada Rijeke, a koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno - istraživačkom institucijom.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene programa.

Uvjeti prijave poduzetnika

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva. Za mjeru "Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata", dio troškova priznaje se unaprijed za razdoblje od godinu dana, od dana objave javnog poziva.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po javnom pozivu, iznos potpore koje se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Troškovi koji se sufinanciraju

Nepovratne subvencije dodjeljuju se:

 1. za pokriće dijela troškova izrade studije opravdanosti osnivanja klastera
 2. za izradu plana i programa rada
 3. za izradu tehničko – tehnološkog elaborata
 4. za izradu dizajna proizvoda
 5. za promociju zajedničkog proizvoda ili usluge
 6. za nabavu i prilagodbu informacijsko - komunikacijske tehnologije
 7. za ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda
 8. za obrazovanje i usavršavanje klaster menadžera
 9. operativni troškovi voditelja klastera, u visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a), a najviše 100.000 kuna.

Treba napomenuti kako se operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 3 godine uzastopno. Nakon odobrenja potpore s korisnikom potpore kojem se subvencioniraju operativni troškovi voditelja klastera, sklapa se Ugovor o realizaciji potpore male vrijednosti iz mjere Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata.

Prije sklapanja ugovora korisnik potpore je dužan dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora. Ugovor mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Trebate li pomoć za prijavu na natječaj Grada Rijeke, slobodno pošaljite Vaš upit putem maila.

Povezani članci: